Εργαλεία προσβασιμότητας

Διευκολύνσεις

Υποψήφιοι των οποίων η περίπτωση εμπίπτει στις πρόνοιες του Περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμου και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για διευκολύνσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στην Ειδική Επιτροπή η οποία διορίζεται κάθε χρόνο για το λόγο αυτό από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων απαρτίζεται από:

α) Την/τον Προϊστάμενη/ο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ως Πρόεδρο,
β) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας,
γ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και
δ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων εξετάζει την κάθε αίτηση που υποβάλλεται από τον υποψήφιο με ειδικές ανάγκες, για παροχή διευκολύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκολύνσεις που ζητά ο υποψήφιος, τους λόγους που επικαλείται και τα πιστοποιητικά και/ή δικαιολογητικά που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την αίτησή του και εκδίδει προς τούτο σχετική απόφαση.

Η παροχή των διευκολύνσεων:
  • Στοχεύει στη διασφάλιση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας ή του ειδικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν,
  • Διαφυλάσσει το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, και
  • Δεν δίνει προβάδισμα σε οποιοδήποτε υποψήφιο ή ομάδα υποψηφίων.